: حساب پس انداز
      : حساب جاري
      : حساب وام

جهت واريز با شناسه پرداخت به حساب هاي قرض الحسنه

با استفاده از درگاه پرداخت و وارد نمودن شماره كارت بانكي ، رمز دوم و... و با شناسه حساب دريافتي از فرم بالا

با واريز به شماره حساب بانك ملي 0104860590008 ويا شماره حساب بانك ملت 819291004 بنام صندوق قائم عج